Lokale undervisningsplaner

LUP

De lokale undervisningsplaner på HANSENBERG

På HANSENBERG får eleverne lyst til at lære mere – og gennem en undervisning, der er anvendelsesorienteret, skabes der sammenhæng med skole og virksomhed.

Uddannelserne giver mening for eleverne ved at skole og virksomhed i et samarbejde giver mulighed for at tilegne sig de bedste erhvervskompetencer.

God undervisningspraksis på HANSENBERG

Modellen herover visualiserer det overordnede pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for undervisningens gennemførelse. Den er undervisernes referenceramme, både når det handler om at planlægge et undervisningsforløb, og når det gælder om at evaluere og reflektere over, om et undervisningsforløb lever op til sit fulde potentiale.  

Undervisningen på grundforløbets første og anden del på HANSENBERG

Grundforløb 1
Undervisningen på Grundforløb 1 (GF1) er for elever, der kommer direkte fra folkeskolen. På Grundforløb 1 er undervisningen kendetegnet ved, at teori og praksis kombineres i anvendelsesorienteret, værkstedsbaseret undervisning i projekter, hvor undervisningen er differentieret, så den enkelte elev bliver udfordret på egne evner og interesser i udviklingen af relevante kompetencer.

Det centrale i tilrettelæggelsen af undervisningen er at stimulere elevens nysgerrighed og skabe rum til refleksion og fordybelse.  

Grundforløb 2
Grundforløb 2 (GF2) er for de elever, der har gennemført Grundforløb 1, og for de elever, der har begyndende erhvervskompetencer eller supplerende grunduddannelse. Alle elever, der starter direkte på Grundforløb 2, deltager i en uddannelsesparathedsvurderingssamtale (UPV-samtale) med en af skolens vejledere.

Undervisningen på Grundforløb 2 består af 20 ugers fagspecifik undervisning kombineret med en række obligatoriske grundfag, som er målrettet en konkret uddannelse. Undervisningen er organiseret omkring forskellige praksisnære og anvendelsesorienterede projekter, hvor eleverne lærer at anvende metodiske og processuelle discipliner i en praktisk, faglig kontekst. Der etableres et fagfagligt fællesskab med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis.

Det overordnede mål med Grundforløb 2 er at gøre eleverne kvalificerede, motiverede og afklarede til at fortsætte på et hovedforløb og dermed gennemføre en erhvervsuddannelse.

Undervisningen på Grundforløb 2 tager udgangspunkt i uddannelsens generelle kompetencekrav, herunder en række almenkompetencer, hvor en række krav skal opnås, for at eleven kan påbegynde undervisningen på et hovedforløb. Grundforløbets 2. del afsluttes med grundforløbsprøve samt grundfagseksamen.

Grundforløbsprøverne
Skolens standarder for indhold og niveau i alle grundforløbsprøver jf. § 27, stk. 6 findes her på hjemmesiden sammen med de lokale undervisningsplaner for skolens Grundforløb 2.

Grundfag på grundforløbets første og anden del
Eksaminationsgrundlaget, bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterier for grundfag, der afsluttes på henholdsvis grundforløbets første og grundforløbets andel del, findes i bekendtgørelsen om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne.

Eksamensregler

Overgangsordninger

Følgende regler om overgangsbestemmelser er standard i uddannelsesbekendtgørelser om erhvervsuddannelser:

”§ 8. (I nogle bekendtgørelser § 7) Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).”

Bestemmelsen i stk. 1 om, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015, betyder, at reglerne i bekendtgørelsen gælder for den pågældende uddannelse og undervisning fra denne dato.

Som det fremgår ovenfor, er reglerne ikke umiddelbart for elever, som er begyndt på den hidtidige tilsvarende erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, og som fortsat er i gang med uddannelsen efter denne dato. Derfor er det i stk. 2 fastsat, at sådanne elever kan overgå til den nye uddannelse efter overgangsordninger, som skolen fastsætter.

Hvis en igangværende elev og dennes eventuelle praktikvirksomhed ønsker det, kan eleven overgå til de nye grund- og henholdsvis hovedforløb, hvis eleven ellers opfylder de nye adgangskrav til henholdsvis grund- og hovedforløbet. Skolen skal fastsætte overgangsordninger herfor. Dette følger af bestemmelsen i stk. 2.

En overgangsordning for en elev, som var fyldt 25 år ved uddannelsens begyndelse, skal respektere reglen i stk. 3 om, at eleven så skal følge reglerne om EUV.

 

Overgangsordninger fastsat af skolen
For elever, der ønsker at overgå til uddannelsen efter den nyeste uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen, foretages en individuel kompetencevurdering af, om eleven opfylder de nye adgangskrav til henholdsvis grund- og hovedforløbet. Vurderingen foretages i et samarbejde mellem det enkelte team, den pædagogiske uddannelsesleder og skolens vejledningscenter.

Elever, der følger de gamle regler, og som lever op til de nye overgangskrav, kan frem til påbegyndelse af 1. hovedforløb blive overflyttet til nye regler ved anmodning til skolen. Har eleven en uddannelsesaftale, skal der også komme en anmodning fra virksomheden.

De lokale undervisningsplaner på EUD

Her finder du undervisningsplanerne for skolens erhvervsuddannelser.

I undervisningsplanerne kan du læse om:

 

Bemærk: Alle lokale undervisningsplaner bliver flyttet i løbet af foråret 2022, og indtil da vil enkelte lokale undervisningsplaner fortsat være at finde under de enkelte uddannelser.Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden